БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

В какво основно се изразява логопедичната помощ?

В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

- постигане на оптимални за правилната артикулация тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат;

- упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане;

- работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, гласова атака, интонация, емоционалност и т.н.);

- овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор;

- правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни звукове (фонеми);

- развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно);

- формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство);

- формиране на пълноценни представи за околния свят;

- развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение);

- езиково развитие - структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника;

- развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане;

- формиране на елементарни математически представи;

- ограмотяване (четене, писане);

- подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане, математика);

- преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми;

- възстановяване езиковите функции след инсулти и черепно-мозъчни травми (подобряване на комуникацията - говор, писане, четене).

Към началната страница.