БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Как протича нормалното езиково развитие при децата?

Всяко дете има индивидуален темп на развитие в различните сфери на израстването (физически, интелектуално и т.н.). Специалистите, на база проведени множество изследвания с деца, определят средна норма на усвояване на езика. Тази условна периодизация ни позволява да знаем етапа, на който се намира детето и какво му предстои в овладяването на езика.

0 - 1 м.

Реагира на звуци и шумове.

Притихва при повишаване на глас.

2 - 3 м.

Гука.

Изговаря някои гласни.

Реагира на говор.

7 - 9 м.

Разбира някои думи и прости инструкции, като се опира в по-голяма степен на ситуацията и интонацията на възрастния.

Увеличава речевите звукове.

Изговаря "мама" или "тата".

10 - 12 м.

Разбира думите, независимо от интонацията и ситуацията.

Реагира на собственото си име.

Изговаря една или повече думи.

Имитира с вярна интонация говора на възрастните и по-сложни думи.

Усвоени са говорните звукове [ А ], [ Ъ ], [ О ], [У], [ Е ], [ И ], [ П ], [ Б ], [ М ]

13 - 15 м.

Изговаря между 5 и 10 думи, предимно съществителни имена.

16 - 18 м.

Изпълнява прости инструкции.

Свързва 2 думи в изречение.

19 - 22 м.

Изговаря 50 думи.

Употребява местоименията "аз и "мой".

2 - 2 1/2 г.

Отговаря с "Да" или "Не" на някои въпроси.

Назовава предмети от ежедневието.

Изговаря фрази и непълни изречения.

Употребява предлози, множествено число, сегашно време на глаголите.

Отрицава с "Не" или "Няма".

Използва местоимението "Аз".

3 - 3 1/2г.

Усвоени са говорните звукове [ Т ], [ Д ], [ Н ], [ К ], [ Г ], [ Х ], [ Ь ], [ Ф ], [ В ].

Използва изречения от 3 - 4 думи.

Употребява притежателни местоимения, различни форми на въпроси, отрицание.

Разбира въпросите: "Защо?", "Чий?", "Колко?";

Обогатява активния си речник (предлози, съюзи, наречия, местоимения и т.н.).

Разбира и използва понятия за обобщение на класове от думи (плод, играчка, цвят, животно и т.н.).

Прави кратък разказ и описва любима играчка или важно за него събитие.

Правилно разпознава цветовете, формите и повечето опозиции (голямо - малко, горе - долу, бързо - бавно, близко - далече и т.н.).

Все по-често успешно съгласува съществителни и прилагателни по род.

Използва рими.

Забелязва неправилния говор на други деца.

3 1/2 - 4 г.

Назовава частите на предметите.

Употребява умалителни и ласкави форми на думите.

Забелязва, когато говори неправилно.

Използва гласа си, за да пресъздаде различни типажи.

4 - 6 г.

Усвояват се говорните звукове [ С ], [ З ], [ Ц ], [ Ш ], [ Ж ], [ Ч ], а в края на периода и звуковете [Р], [ Л ].

Усвоява различните глаголни времена, членуване и други граматични категории.

Използва граматично завършени изречения.

Разпознава хората по техните професии.

Отделя думи, различаващи се по 1 звук (бос - кос).

Определя звуковете в думата.

Намира мястото на звука в думата по три позиции - начало, среда и край.

Съставя разказ по картина или серия картини.

Начало на вътрешната реч (планирано изказване).

Към началната страница.