БЪРБОРилНИЦА

Логопедичен кабинет и детска работилница на Илиян Стойчев (логопед с втора специалност - начален учител).

Към началната страница.

Деца в предучилищна възраст, които имат различни по степен и тежест затруднения в езиковото развитие:

Да помогнем на децата със затруднения в езиковото развитие да говорят правилно. Да развием уменията им. Да се справят наравно с връстниците си в детската градина. Да станат силни ученици. Това е основната причина, за да продължавам да практикувам професията си.

Най-често родители водят при мен децата си, защото сами са установили затрудненията. Техни близки са ме препоръчали. Повечето от така записаните деца никога не са били поставяни в групата на интегрираните деца или надецата със специфични обучителни потребности (СОП). (В техните детски градини.)

През годините съм помагал и на деца в семействата на лекари. Всички те отговорни родители. Или учители са били свидетели на резултатите от работата ми. Случва се да ме препоръча и някой от тези специалисти. Децата, които идват след тези препоръки обикновено вече са минали изследвания. Водят се като деца със специфични образователни потребности (СОП). В детската градина са записани за работа с ресурсен учител и/или логопед.

Първите пет години от живота се определят от специалистите като “години на чудесата”. Изследванията на физиолозите показват, че функциите на централната нервна система лесно се поддават на тренировка именно в периода на своето естествено формиране. Без тренировка развитието на тези функции се задържа и дори може да се забави завинаги.

Ако в групата в детската градина има има деца със затруднения в езиковото развитие (от 3 годишни, когато постъпват в първа група на детската градина до 6 годишни, когато я напускат), те са са едно - две. За всяко от тях са валидни няколко от изброените по долу особености:

Късно са проговорили.

Общуват на "собствен" език, който разбират само най-близките им хора.

Говорят аграматично (като чужденци) - не съгласуват по род и число, бъркат времената на глаголите, както и представките и окончанията на думите (бъркат или не използват съюзи, предлози, местоимения).

Имат проблеми в произнасянето на повече говорни звукове (изопачаване, липса, пропускане, замяна), включително и на тези, които в норма се усвояват в най-ранна възраст.

Имат особености на характера и поведението (Отказват да говорят. Трудно се съобразяват с правилата и изискванията на възрастните удома и в детската градина. Трудно се подчиняват. Лесно се разсейват. Свръхдейни са, или се държат като отсъстващи. Някои лесно стават агресивни, други често плачат.).

Затрудняват се при разбиране на значението на думите или фразите, късно формират понятия за групиране по признак и др.

Трудно разбират чуждо изказване.

Слабо е развита фината моторика на ръцете им.

Не познават цветовете, формите, размерите.

Нямат сформирани пространствени и времеви представи.

Недостатъчно развити познавателни процеси - възприемане, внимание, памет, мислене, въображение.

Работата ми с децата обобщено се състои в:

Постигане на оптимални за правилната артикулация тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат.

Правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорните звукове (фонемите).

Развитие на всички видове възприятие (зрително, слухово, тактилно-двигателно).

Формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство).

Формиране на пълноценни представи за околния свят.

Развитие на познавателните процеси.

Езиково развитие - структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника.

Формиране на навици за учене и правилно поведение по време на час.

Развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане.

Формиране на елементарни математически представи.

Ограмотяване (четене, писане).

Към началната страница.